Search form

Matiu 28

Na Sokara Tabirugna A Jisas

(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1Leghugna na dani Sabat kori pohagna na thabota kori Sade, Meri gna i Magdala duagna sina Meri tavogha koro vano bali reghia na luma. 2Gi sina agnu hutu ke kahia na thepa eigna sina enjel nigna a God ke horu mai i popo me kokopili aua na ghahira kori hagethagna na luma me nohe popogna. 3Na enjel ke siasilada vaghagna na onga, ma nigna na poko ke pura puala vaghagna na kovesa. 4Mara na soldia kena kaekale kori luma kena mataghunia puala na enjel mena aiariri. Gi ena sikili horu kori thepa mena boi ghaighali vaghagna na tinoni ke thehe.

5Na enjel ke velera e rua na vaivine iangeni, “Oro saghoi mataghu! Inau ku adoa iroghamu koro hiroa a Jisas gna i Nasaret kena tupipuhia. 6Imanea e teo eeni! Imanea ke sokara tabiru ghohi vaghagna vamua ke veleghamu i hau. Oro mai moro reghia na vido kena boa na tonogna.” 7Roira koro vano haghe moro reghia. Gi na enjel ke ghoi velera, “Ikeagaieni oro vano saisami moro velera nigna na komi vaovarongo, ‘A Jisas ke sokara tabiru ghohi kori thehe. Imanea keda kidi nagho atu itamiu i Galili. Ighamu kotida reghia imanea ngengeni.’ Iaani na hava ku mai bali veleghamu roghamu.”

8Roira koro saisami au mai kori luma moro raghe vano bali velera mara na vaovarongo na rorongo iangeni. Roira koro mataghu, kari oro totogo puala mua. 9Kori vido koro raghe vano, a Jisas ke mai itadia me velera, “Vuevughei toke roira!” Gi iroira koro vano itagna moro torongaghi tuturu moro tangolia na naegna. Gi oro maimanihihia imanea. 10Ma Jisas ke anira, “Saghoi mataghu. Oro vano velera mara kena leghuu inau eigna kedana atu i Galili. Imarea kedana reghiu ngengeni.”

Na Komi Soldia Kena Titiono Piapilau

11Kori vido e rua na vaivine iraani koro taetaveti vano, kekeha mara soldia kena kaekalea na luma kena vano i Jerusalem mena velera mara na naghoi pris na komi fata ke tate mai kori luma. 12Gi mara na naghoi pris kena vapuipuhi haidu duadia kekeha mara puhi mena volira kori rongo hutu na komi soldia kena kaekalea na luma. 13Mena velera, “Ighamu kotida velea vaghagna iaani, ‘Nigna na komi vaovarongo a Jisas kena mai kori bongi mena bilaua na tonogna kori vido ighami kiti nere.’ 14Gi keda rongovia a Pailat ighamu koti nere, ighami kitida vajinoa itagna eigna keda boi eia sa fata dika itamiu.” 15Mara na soldia kena hatia na rongo iangeni mena ei leghua na komi fata kena veleragna. Ma na titiono piapilau kena velea ke rongoragha ivei mi vei tadia mara Jiu. Mi mara Jiu kena talu velea me jufu ikeagaieni.+

Jisas Ke Velera Nigna Na Komi Vaovarongo Na Agutu Kedana Eia

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Tango 1:6-8)

16Salaghe sikei na vaovarongo kena vano i Galili mena vano hadi kori suasupa a Jisas ke kidi velera ghohi kedana vano itagna. 17Kori vido kena jufu ngengeni, imarea kena reghia a Jisas mena maimanihihia. Keana kekeha itadia kena ghaghana ruarua eigna imanea.

18Gi a Jisas ke mai itadia me velera, “A God ke heu na mana eigna kuda vunaghi pungusira na komi fata gougovu i popo mi thepa. 19Oti vano tadia na komi tinoni gougovu kori maramagna, moti titiono vanira eigna kedana nigua na komi vaovarongo. Oti siuvitabura kori ahagna na Mama, ma na Dathe ma na Tarunga ke Tabu. 20Oti velepuhira eigna kedana leghua na komi fata gougovu ku veleghamu. Moti saghoi havaghinia, inau kuda mono duamiu hahali me ghieghilei govu na maramagna iaani.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index