Search form

Matiu 4

A Satan Ke Auaua A Jisas

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Ma na Tarunga ke Tabu ke batu vanoa a Jisas kori meleha ke gou eigna a Satan keda auaua. 2Jisas ke boi vanga e rua tutughu na dani ma na bongi me rofo nigna puala. 3Kori vido iangeni a Satan ke mai tagna a Jisas me auaua, “Gi keda tutuni ighoe pukuni Dathegna a God, o haghore vanira na komi ghahira iraani eigna kedana vuhai bred.”

4A Jisas ke haghore tughua, “Na komi Rioriso ke Tabu kena velea na komi tinoni kena boi havi kori bred vamua, keana tagna mua na komi haghoregna a God.”

5A Satan ke talangia Jisas me vano i Jerusalem, na meleha kena kiloagna na meleha ke tabu. Imanea ke veleagna a Jisas eigna keda sokara kori vido ke hadi puala popogna na Vathe ke Tabu nigna a God. 6Gi a Satan ke veleagna, “Gi ighoe a Dathegna a God, o sogala horu. Eigna na komi Rioriso ke Tabu kena velea, ‘God keda velera nigna na komi enjel eigna kedana reireghigho. Imarea kedana lakugho me teo keda kathea sa ghahira na naemu.’”

7A Jisas ke haghore tughua, “Na komi Rioriso ke Tabu kena velea mua, ‘Saghoi eia sa fata bali huruagna a Lod na nimiu God eigna keda eia vanighamu na hava ke taluhaghorea.’”

8Gi a Satan ke talangi vanoa a Jisas kori suasupa ke hadi puala me tuhua vania na komi meleha hutu koragna na maramagna ma na komi fata ke toke ikoradia. 9Imanea ke veleagna a Jisas, “Na komi fata gougovu ko reghia irangeni kuda hegho atu gi koda pogho horu itagua mo maimanihihiu.”

10A Jisas ke haghore tughua, “O taveti saniu Satan! Eigna na komi Rioriso ke Tabu kena velea, ‘A Lod na nimiu a God vamua kotida maimanihihia moti agutu vania.’” 11Leghugna iangeni, a Satan ke taveti sania a Jisas. Ma na komi enjel kena mai mena hathea.

A Jisas Ke Turughua Nigna Na Agutu I Galili

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Kori vido a Jisas ke rongovia na rorongogna a Jon Siuvitabu kena boa haghea kori vathe tatari, imanea ke tabiru vano kori provins i Galili. 13Imanea ke boi mono i Nasaret, kari e vano me mono i Kapaneam, na meleha kori ghaghireigna na kolo i Galili, kori vido thepa ke mono na vikedia a Jebulun ma Naftali. 14A Jisas ke eia iaani eigna keda tutuni na haghoregna a profet Aisaia,

15“Sethe na tinoni kena boi Jiu kena mono i Galili,

tagna na vido thepa kena kiloagna rodia na thepa a Jebulun ma Naftali,

ghaghireigna na kolo hutu i Galili sethevugna na bea hutu i Jodan.

16Na komi tinoni iraani kena mono kori puni,

imarea kedana reghia na laema ke raraha puala.

Na laema keda raraha itadia arahai kena mono saragna na managna na thehe.”

17Kori vido iangeni a Jisas ke turughua na velepuhiragna na komi tinoni. Imanea ke velera, “Oti tughua na havimiu ke koakoa, eigna na maghavu a God keda vunaghi pungusia nigna na mavitu ke gharani mai ghohi!”

A Jisas Ke Kilora E Vati Na Mane Ugura

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Sina dani a Jisas ke taetaveti kori ghaghireigna na kolo i Galili me reghira romara tamatahi a Saimon, kati kiloagna a Pita, ma Andru. Romara koro ugura kori rodia na jau eigna romara na mane ugura. 19Jisas ke velera, “Romara, oro mai leghuu. Ikeagaieni roghamu koro ugura fei, kari inau kuda velepuhighamu na hatiagna mai na komi tinoni tagna God.” 20Romara koro saisami talu horua rodia na komi jau, gi oro leghua imanea.

21Jisas ke ghoi taveti vano me reghira romara tamatahi, a Jemes ma Jon, e rua dathegna a Jebedi. Romara koro mono kori boti duagna a tamadia mena ghaura nidia na komi jau. A Jisas ke kilora eigna koroda leghua. 22Romara koro saisami taveti sania na boti ma tamadia a Jebedi, moro leghua a Jisas.

A Jisas Ke Velepuhira Na Mavitu Me Vatoke Tabirura Arahai Kena Vahaghi

23A Jisas ke vano itadia na komi meleha kori provins i Galili me velepuhi tadia na komi vathe haidu nidia mara Jiu. Imanea ke titionoa na Rorongo ke Toke eigna na puhi a God ke vunaghi pungusira nigna na komi tinoni, me vatoke tabirura na komi tinoni tadia na komi thagi vahaghi ke padara. 24Na rorongogna a Jisas ke rongoragha ivei mi vei me jufu kori provins i Siria. Na vunegna iangeni, na komi tinoni kena hatira mai tagna a Jisas arahai kena vahaghi. Sethe na thagi vahaghi ke padara mena papara. Kekeha, na komi tidatho ke haghevira, kekeha kena sikili hahali eigna ke kakai na tonodia, mi kekeha ke thehe na naedia ba na limadia. Ma Jisas ke vatoke tabirura gougovu. 25Na mavitu ke sethe kena leghua a Jisas. Kekeha itadia kena mai kori provins i Galili, kekeha kena mai i Jerusalem ma na komi meleha kori provins i Jiudea, kekeha kena mai kori nohigna i Dekapolis mi kekeha meleha sethevugna na bea hutu i Jodan.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index