Search form

Matiu int

Na Titiono Eigna Na Buka Iaani

A Matiu sikei itadia e salaghe rua na mane vaovarongo nigna Jisas. Gi imanea na mane vaovarongo, imanea sina mane bali oho takis tadia mara Jiu me hera mara Rom. Kori vido a Mak ma Luk koro titiono eigna imanea kori rodia na rioriso, romara koro kiloagna Livai. Reghia Mak 2:14; Luk 5:27.

Matiu ke risoa na buka iaani eidia nigna na komi tinoni, mara Jiu. Sethe na vinogha gi e mai a Jisas, na komi profet kena risoa tadia na komi Rioriso ke Tabu a God keda vetula maia sina mane kena kiloagna “Mesaea” ba “Vahavi” bali hathera na komi tinoni Jiu. Keana kori vido a Jisas ke mai, na komi tinoni Jiu kena ghaghana ruarua eigna imanea. Mara na Farise mi mara na Sadiusi mi mara puhidia mara Jiu kena siriuhaghinia a Jisas. Mara Jiu kena toatogha a Vahavi keda mai duagna na mana ke hutu me rihura nidia na komi thevuioka me vunaghi pungusira thovohaliu. Imarea kena toatogha e boi jino gi a Vahavi keda thehe kori ghaibabala eigna iangeni keda tateli aua e teo sa nigna na mana.

Matiu ke risoa na buka iaani eigna na komi tinoni Jiu kedana reghivaughithatha a Jisas a pukuni Vahavi, mi imanea nidia na king. Matiu ke titiono eigna sethe na rioriso eigna a Vahavi ke mono tadia na komi Rioriso ke Tabu. Imanea ke tateli aua na komi rioriso irangeni ke tate mai tutuni kori vido a Jisas ke mai me mono kori maramagna.

Na komi fata ke nagho kori buka iaani:

Jisas Krais ke havi mai (1:1-2:23)

Na titiono nigna a Jon Siuvitabu (3:1-12)

Nigna na siuvitabu ma na auaugna a Jisas (3:13-4:11)

Nigna na agutu a Jisas i Galili (4:12-18:35)

A Jisas ke taveti au i Galili me vano i Jerusalem (19:1-20:34)

Na vagougovui wik a Jisas ke mono i Jerusalem (21:1-25:64)

A Jisas ke thehe me ghoi havi tabiru (26:1-28:20)

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index