Search form

Toona 17

Tesalonika doo ni labaar

1Tɔn, ki Pɔɔl nan Sailas ji gar Amfipolis nan Apolonia, ki baar Tesalonika. Leŋe ki Juu teeb jiantu diiuk din be. 2Ki Pɔɔl tan saan kɔɔ leŋ nan waa tuu kɔɔ biaŋinba na. U din jii foon daa ŋantaae ki kɔɔ leŋ, ki fiitir Yennu gbouŋ, 3ki want binba be leŋ na, ki karin Yennu gbouŋ ni, a li wann nan li kpaa talase ki Yennu Niganntɔɔ Masia na dii biak ki kpo ki bia tan fiir kuun ni, a “Yiisa maŋ nae ki n piaki u po, ŋɔɔe tee Yennu Niganntɔɔ Masia maŋ.” 4Ki u din tan pak tunn bi siab yan, ki bi ji baar taan ŋɔɔ Pɔɔl nan Sailas. Ki Griik teeb bonchiann nba jiantir Yennu na, nan poojaana bonchiann mun pukin bi po ki waa Pɔɔl nan Sailas maŋ.

5Juu teeb nba din la nna yoo nba, ki bi jii punponn, ki lin tikir niyoona ki taamm, ki te ki bi muk doo na, ki tan baar lek Jasonn ŋaak, ki loon Pɔɔl nan Sailas, a bin nyinnib ki baar namm niib na boor. 6Baa ki lab yoo nba, ki bi soor Jasonn nan Yiisaweitesiab, ki dat baar namm doo na yudamm boor, ki tian a, “Niib na lin labii tingbouŋ na ki te ki mukir muk niib, ki mɔtana ki bi ji tan baar ti doo na, 7ki Jasonn gaarib u ŋaak ni, ki bi lin want niib barsaanii ki biir kpanbar Siisa sennu, ki yaa kpanbarlɔɔ mun be, ki bi yiu Yiisa.” 8Baa yet nna yoo nba, ki li daan nibur na nan yudamm na para bonchiann. 9Ki yudamm na te ki Jasonn-nba pa likirii ŋaan ki bi ŋaab.

Berea doo ni labaar

10Nyiɔk nba tan bɔnn yoo nba, ki Yiisaweira na chab Pɔɔl nan Sailas, ki bi saan Berea, ki saa kɔɔ Juu teeb jiantu diiuk ni. 11Leŋ niib yan din kɔɔ Yiisa maan maŋ ni ki gar Tesalonika teeba, ki bi sak maan na nan bi para kur, ki daa kur ki bi karin Yennu gbouŋ, ki gorii, a bin laan Pɔɔl nba piak linba maŋ set tee mɔnii koo nlee. 12Ŋanne ki bi bonchiann teen yada ki lebit ki teen Yiisaweira. Ki Griik jab nan poojaana bonchiann mun teen yada ki lebit ki teen Yiisaweira.

13Ŋaan Juu teeb nba be Tesalonika na nba gbat a Pɔɔl bia mɔɔntir Yennu maan Berea na, ki bi baar leŋ ki pak biir Pɔɔl, ki fiin nibur na wutoa, a bin kpirɔ. 14Li taakpaak ni ki Yiisaweira na chab Pɔɔl nan binba chiantɔ na, ki bi nyii tɔkin sɔnu ki baar mɔkgbeŋir na ni, ŋaan ki Sailas nan Timoti ŋarin biar Berea.

Atens doo ni labaar

15Niib nba din chiant Pɔɔl na din baar nanɔ Atens-ewa, ki tan yaa bin ŋmat kun, ki Pɔɔl betib a bin saa bet Sailas nan Timoti ki bin yabir ki baar yian na. Ki niib na ji din ŋmat kun Berea.

16Pɔɔl nba din daa be Atens ki guu Sailas nan Timoti na, ki u la tingbana gbee doo maŋ ni, ki li biir u par bonchiann. 17Ki u tuu kɔɔ Yenjiantu diiuk ni, ki faa labaar nan Juu teeb nan boorganu nba jiantir Yennu na, ki bia tuu saan bi linlakin boor daa kur, ki faa labaar nan binba baat leŋ na ki jiin Yiisa barŋanii na po. 18Ki saakayandaansiab nna din be, ki bi yi bi yemm Epikurus teeb, ki yi leeb mun Stoik teeb, ki bi mun tan baar ki mɔk mɔniɔk nan Pɔɔl. Ki bi siab tan pak nan bi leeb a, “Barifofoouk daanɔ nba want u mɔŋ na mun yeen bee na?” Ki bi yemm jiin a, “Li taan tee nan u piak digbangana yennii poe na.” Bi din yet nna maŋ, kimaan Pɔɔl mɔɔntir Yiisa nan u kuunfiiru poe.

19Ŋanne ki bi jii Pɔɔl ki baar nanɔ bi saakab tintaankaanu boor nba ki bi yi Areos Kunkonn na, ki yet Pɔɔl a, “Ti sii loon tin bann barsaann nba ki a want na, 20kimaan a piak baryena, ki li tee barsaaniie ti peŋ, ki ti loon tin bann li paak.” 21(Atens niib kur nan binba nyii tinganii ki baar be na, din tuu jii bi yooe ki faa labaar, ki bia gbiintir barsaanii nba yɔɔnt baar na.)

22Tɔn, ki Pɔɔl fiir bi tintaankaanu maŋ ni, ki set bi tɔɔnn, ki yetib a, “Atens teeb, n la nan i benu kur ni, i loon jiantu bonchiann; 23kimaan maa kak lin i doo na, n got i tingbana, ki bia la jiantu binbintir ki li sɔb li paak a ‘Yennu nba ki ti ki miu na.’ N loon ki n wanni Yennu nba ki i pukiiɔ ŋaan ki miu nae. 24Yennu maŋe din nan durinya nan bont kur nba be li ni. Ŋɔɔe tee sanpaak nan tiŋ Yomdaanɔ; u ki be poochianfei ni kaa. 25Nisaarik kan fit tun siar nan u nuu ki turɔ ki lin pukinɔ siari, kimaan ŋɔɔe tee daanɔ nba teen nisaarii kur manfoa nan bona kur. 26Ŋɔɔe te ki nibooru kur nyii yeeja yenɔkɔɔ ni, ki bia te ki bi be tingbouŋ na kur po, ki u mɔŋ mɔŋ senn yoo nba ki nibooru kur sii be, ki bia teen bi binbeboa terii. 27U din teen nna maŋ a bin lomɔe, a li pasiar bin turin ki tan nakin bannɔ. Ŋaan ŋɔɔ Yennu set ki fɔk nan ti sɔɔ, 28nan sɔɔ nba din yet a:

‘Li tee Yennu paake ki ti be ki tuun.’

I yandamm pinpakit mun bia lek want nna maŋe a:

‘Ti mun tee Yennu waase.’

29Tɔn, timm nba tee Yennu waas na, li ki ŋan ki tin dukin nan Yennu tee nan siara bonninnauŋ nba tee salima, koo tann nba ki nirɔ jii u yan koo u dudukit ki ŋammiri. 30Yoo nba din gar, ki niib ki mi Yennu na, u din ki jii bi biiti. Ŋaan mɔtana u yeen a sɔɔ kur n nyik biit tumu, 31kimaan ŋɔɔ Yennu poŋ senn daar nba ki u saa bu tingbouŋ na ŋaateeb kur buut chib chiba. U saa te ki wunba ki u gannɔ nae n bu buut maŋ. Waa set fiinɔ kuun ni na, ki li tee nyinn ki tur sɔɔ kur a ŋɔɔe sii tee barbuurɔ.”

32Baa gbat ki Pɔɔl pak kuunfiiru po na, ki siab laa ki sarikitɔ, ŋaan ki siab mun yaa, “Ti bia loon ki tin ŋamm gbiint linba ki a saa pak nae.” 33Ŋanne ki Pɔɔl fiir ŋaan nyikib. 34Ki bi siab mun teen yada ki lebit ki teen Yiisaweira. Ki bi yenɔ tee Dionisius, wunba din tee Areos Kunkonn barbuura na yenɔ. Ki poosɔɔ mun din be ki teen yada, ki u sann tee Damaris. Ki leeb mun be ki pukin.

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index