Search form

Luk 1

1-4Chanbaa Teofilus:

N loon ki a bann nan maan nba ki bi poŋ daan wanna na, li tee barmɔnii mɔniie.

Li piinu ni, nisiab din la linba tun ti leeb sinsuuk ni na, nan bi ninbina. Ŋamme tee binba din mɔɔntir maan maŋ, ki niib bonchiann kot bi mɔŋ paak ki sɔb linba ki bi wannib na. Li paak, n mɔŋ mɔŋ boi ki fiitir bonŋann ki la nan li bonsiar kur nba tee biaŋinba li piinu ni, nan laa saa biaŋinba, ki n dukin nan li ŋan nan ki n sɔb ki lii tɔɔk sɔnu, ki tura.

Malaka nba pak baa saa mar Jɔɔnn biaŋinba

5Yoo nba ki Herod din tee Judea yent batsaakɔɔ na, ki Yennu manntɔsɔɔ be ki u sann tee Sekaria, ki u tee manntɔɔ Abija paabu ni nirɔ, ki u ŋaapoo tee manntɔɔ Aarɔnn yaaboonn, ki u sann tee Elisabef. 6Bi banlee maŋ binbeŋ din ŋan Yennu boor, ki bi sak u wannu nan sennu kur nyiknyik; 7ŋaan bi din ki mɔk biki, kimaan Elisabef din tee pookanmatire, ki bi kur bia poŋ gar nan matukɔ.

8Ŋanne dasiar ki Sekaria paabu ni toontun-yoo tan baar, ki u din tan yaa wun tun u toonn ki tur Yennu, nan waa tuu tuun ki teenɔ biaŋinba na. 9Li yoo na ki bi tɔ naatɔɔt nan bi mannteeb kaar nba tee biaŋinba, a bin gann wunba sii kɔɔ Yennu ŋasaakak na ni kii wubint bonnunubit. Baa tɔ, Sekaria din dii. Li paak ki u tan saan kɔɔ ŋaak maŋ ni, 10ŋaan ki nibur na kur biar see nanyer ki mei Yennu, yoo nba ki u wubint bonnunubit na.

11Li yooe ki Yennu malaka dɔkit Sekaria paak, ki set bonnunubit binbintir na diitu po. 12Sekaria nba din tan lau yoo nba, ki u yan put ŋmat, ki jaŋmaanii soorɔ. 13Ki malaka maŋ betɔ a, “Sekaria, daa tiin jaŋmaanii. Yennu poŋ gbat a miaruwa, ki a ŋaapoo Elisabef tan saa mar bonjak ki tura, ki a saa pur u sann Jɔɔnn. 14Ki li tan saa maŋa ki a par n penn, ki niib bonchiann para mun tan saa penn u maaru maŋ paak. 15U tan sii tee nijaanne Yennu tɔɔnn, ki bia tan kii nyu dabooru kur. U tan saa gbee nan Yennu Seyeeŋ u matuk yooewa. 16U tan saa te ki Israel teeb+ bonchiann n jen bi Yomdaanɔ Yennu boor. 17U sii mɔk Yennu Seyeeŋ nan paŋ, nan Yennu sɔkinii Elaija nba din mɔk biaŋinba na, ki tan saa dɔŋ liit ti Yomdaanɔ, ki tunn mɔtana nigbouŋ na yan, ki te ki waas nan bibaanba n ŋamm taan kii mɔk dudukŋant, ki bia tunn mɔyêtdamm yan ki bin bann yentinbinbeŋ, ki u bia tan saa te ki niib n teen siir kii guu bi Yomdaanɔ.”

18Ki Sekaria bet malaka maŋ a, “N saa teen nlee ki bann nan linba na tee mɔnii? Kimaan n kpeta, ki n ŋaapoo mun bia kpeta.” 19Ki malaka maŋ jiinɔ a, “Mine tee Gabriel wunba be Yennu tɔɔnn na; ki u tumin a boor, a n tan pak nana ki wanna barŋanii na. 20Ŋaan a saa muu nan li yoo nba tan saa baar ki lin teen mɔnii, kimaan a ki teen n maan nba saa teen mɔnii na yada.” 21Tɔn, niib nba biar see nanyer ki guu Sekaria na, li din bakitib kimaan waa yukir Yenjiantu ŋasaakak ni biaŋinba na. 22Waa ji din tan nyii yoo nba, u din ki fit piaki, ki bi ji bann nan u la yirintue Yenjiantu ŋasaakak na ni; ki u ji piak muutir ki labin nii ki teemm. 23Yoo nba ki u toona din tan gbenn Yenjiantu ŋasaakak ni na, ki u kun ŋaak ni.

24Li poorpoe ki u ŋaapoo Elisabef din soor poor, ŋaan bɔrii u mɔŋ ŋaak ni tatata nan ŋmaarii ŋanŋmu, 25ki din tan yet u mɔŋ a, “Linba nae ki Yennu tun turin ki tinin ninbaauk ki nyinnin fei ni.”

Malaka nba pak baa saa mar Yiisa biaŋinba

26Tɔn, Elisabef poor sooru ŋmaarii ŋanloob nie, ki Yennu tun u malaka Gabriel a wun saan doo nba be Galilii yent ni, ki bi yi doo maŋ Nasaref na, 27ki saa pak tur sapaanmunn nba ki u sann tee Meeri na. Sapaamɔ maŋ din tee jasɔɔ sarkpeŋe, ki u sann tee Joosef. Joosef din tee kpanbar Defid yaaboonne. 28Ki malaka na tan baar Meeri boor ki yetɔ a, “N foonta. Yennu par mei a paak, ki u bia be nana.” 29Waa yet biaŋinba na, ki Meeri yan ji put ki saa baa nɔɔk ni, ki u ji dukii maan maŋ paak. 30Ki malaka na bia betɔ a, “Meeri, daa tiin jaŋmaanii, kimaan Yennu par mei a paak. 31A tan saa soor poor ki mar bonjak, ki tan saa pur u sann Yiisa. 32U tan sii tee nijaanne, ki bi yiu Yabint Yennu Bija. Ti Yomdaanɔ Yennu saa te ki wun di u yeeja Defid naan, 33ki u sii tee Jakɔb yaaboona ni kpanbar mɔkmɔk nan mɔkmɔk, ki u naan bia kan mi gbenni.”

34Ŋanne ki Meeri boi malaka maŋ a, “N tee sapaanmunne, ki nlee ki n saa soor poori?” 35Ki malaka na yetɔ a, “Yennu Seyeeŋ saa sik a ni, ki Yabint Yennu maŋ paŋ n bakin a paak; li paak, bik nba ki a tan saa marɔ maŋ sii tee popeendaanɔe, ki bi yiu Yennu Bija. 36Ŋaan bant nan a niipoo Elisabef, wunba kpeta na, mɔtana u soor poora ki saa mar bonjak. U ŋmaarii ŋanloobu na, ŋɔɔ nba ki bi din yiu pookanmatir na; 37kimaan siar kaa ki Yennu kan fit tumi.” 38Ki Meeri betɔ a, “Tɔn, n tee Yennu daabire. Ŋaant ki lin teen nan faa betin biaŋinba na.” Ki malaka na ji yaat nyikɔ.

Biaŋinba ki Meeri saan gɔn Elisabef

39Li poorpo ki Meeri fiir yiama ki saan Juda yent nba mɔk kunkona na dosau ni, 40ki kɔɔ Sekaria ŋaak ki foont Elisabef. 41Yoo nba ki Elisabef gbat Meeri foontii na, ki bik nba daa be Elisabef poor ni na ji kpir kutib. Li yoo na ki Yennu Seyeeŋ gbee Elisabef, 42ki u yikin sanpaapowa a, “Wuya, wuya, Yennu piisin be a paak ki gar pooleeb kura, ki u piisin bia be bik nba be a poor ni na paak. 43Bee ki li teenin nna ki n Yomdaanɔ naa tan baar n boori? 44Maa gbat a foontii yoo nba, ki bik nba be n poor ni na ji kutib nan parpeenn. 45Faa teen yada nan Yennu maan nba ki u pak tura na tan saa teen mɔnii na, parpeenn tee a yare.”

Meeri nba din pak Yennu biaŋinba

46Ŋanne ki Meeri ji din yet a

“N piak Yennu n par ni,

47ki mɔk parpeenn, Yennu nba tee n Tinntɔɔ na paak,

48kimaan u tin min nba tee u sapaandaabir na ninbaauk,

ŋaan ki n poŋ ki tee siari.

Laa jii dinna ki saa, nigbouŋ kur tan sii yeen

a n tee parpeenn daanɔe,

49kimaan paŋ daanɔ Yennu tun toonjaana ki turin,

ki u sann tee kasii.

50U bia mɔk ninbatinu nan nigbouŋ kur nba tiinɔ.

51U tant u nuu ki tun paŋ toona,

ki yat karinbaandamm ki biir bi lora,

52ki liat kpanbara, ŋaan donn tatimm,

53ki gboon komma jeŋant, ŋaan te ki mɔkita ŋmat niikoonii.

54Waa din senn mɔsonn ki tur ti yeejamm Israel teeb

nba tee u toontunna na,

u tian li po ki sommitib.

55U bia tian ki tiin Abraham nan u yaaboona ninbaauk

mɔkmɔk nan mɔkmɔk.”

56Tɔn, li din teen nan ŋmaarii ŋantaa na ki Meeri daa be Elisabef boor, ki tan ŋmat kun.

Baa mar Jɔɔnn nba din wuur niib Yennu nyunwuru na biaŋinba

57Li poorpoe ki Elisabef matuk yoo tan baar, ki u mar bonjak. 58Ki bi ŋakpiasnba nan u ninjamm din gbat biaŋinba ki Yennu tinɔ ninbaauk bonchiann na, ki bi kur ji mɔk parpeenn nanɔ.

59Tɔn, ki li daa ŋanniin daare ki bi baar a bin pot bik maŋ punn, ki loon bin jii u baa sann ki purɔ; 60ŋaan ki u naa gatib a, “Aaii, u sanne tee Jɔɔnn.” 61Ki bi yetɔ a, “Ŋaak na ni, sɔɔ sann ki yi Jɔɔnn-i.” 62Ŋanne ki bi pak muutir nan bik maŋ baa, a bin boi ki laan u loon bii yi u bik maŋ bee; 63ki u wann muutir ni a bin jii dapɔuk turɔ. Baa jii ki turɔ ki u sɔb a, “Bik maŋ sanne tee Jɔɔnn.” Ki li ji bakit bi kura.

64Li taakpaak ni ki Sekaria muut, ki ji piin maan paku ki piak Yennu. 65Ki jaŋmaanii soor bi doo niib kura. Ki labaar na mɔɔnt yat Juda yent nba mɔk kunkona na kur po, 66ki li tur binba kur gbat nna maŋ dudukit, ki bi boi bi leeb a, “Bik na tan sii tee niboorbee?” kimaan bi poŋ la nan Yennu paŋ be nanɔ.

Biaŋinba ki Sekaria din sɔkint Yennu maan

67Li yoo na ki Yennu Seyeeŋ din gbee Jɔɔnn baa Sekaria, ki u sɔkint Yennu maan ki yet a:

68“Ŋaant man ki tin pak timm Israel teeb Yomdaanɔ Yennu,

kimaan u baar a wun somm u niib ki fat ŋaabe.

69U turit Tinntɔɔ nba mɔk paŋ

ki tee Yennu toontunnɔ Defid yaaboonn.

70Yaayoo ni, Yennu din pak nan u popeenn sɔkiniinba ki turit,

71ki yet a u tan saa nyinnit ti datai nii ni,

ki bia tan saa nyinnit binba kur namit na nii ni.

72U bia yet a u sii mɔk ninbatinu nan ti yeejamm,

ki kan mi tamm u popeenn mɔsonn

73nba ki u din senn ki tur ti yeeja Abraham na.

74U din senn a u saa nyinnit ti datai nii ni,

ki tin fit jiantɔ ki jaŋmaanii daa mɔkiti,

75ki ti sii tee popeendamm nan burchimm u boor

nan ti manfoa gbennu.

76N bik, bi tan sii yia, ‘Yabint Yennu sɔkiniie.’

A saa gar ti Yomdaanɔ tɔɔnne ki ŋamm u sɔnii ki turɔ,

77ki wann u niib ki bin bann nan u tan saa tinnib

yoo nba ki u nyik chab bi biit na.

78Barmɔniie, Yennu mɔk ninbatinu nan burchint,

ki ti tinnu daar maŋ tan sii tee nan yondoor nae,

79ki li tan saa yent sanpaapo

ki tur binba be kuun bunbɔnn ni na;

ki bia yent ti taa ni ki tin tɔkin parmaasir sɔnjouk na.”

80Bik maŋ din kpaatire ki pukii nan Yennu bannu, ki kɔɔ muuk ki saa be tatata nan yoo nba tan baar nan wun dɔkit Israel teeb+ paak.

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index