Search form

Luk 23

Tiŋ yudaanɔ Pailat nba bu Yiisa buut biaŋinba

(Matiu 27.1-2, 11-14; Mak 15.1-5; Jɔɔnn 18.28-38)

1Ŋanne ki niib na kura fiir jii Yiisa ki saan nanɔ Pailat+ boor. 2Leŋe ki bi ji din piin ki want u biit ki yeen a “Ti la nirɔ na ki u biir ti niib ki yaa bi daa pa lampo ki teen Kpanbar Siisa, ki yeen a ŋɔɔe tee Yennu Niganntɔɔ Masia, ki bia tee kpanbar.”

3Ki Pailat boiɔ a “Fine tee Juu teeb kpanbar na-a?”

Ki u jiin a “Nan faa yaa na.”

4Ki Pailat yet mannteeb yudamm nan nibur na a, “N ki la jɔɔ na biit-i.”

5Ki niib na bia yakii nan Pailat ki yeen a “U want niib wannu nba te ki bi fiir jirjir. U din piin ki want Galilii niibe ki tan saan Judea doi ni kura, nan waa tan baar nna na.”

Bat Herod nba bu Yiisa buut biaŋinba

6Pailat nba gbat nna na ki u boib a “Jɔɔ na tee Galilii nirɔe-e?” 7Waa bann nan Yiisa nyii Galilii yent nba ki Bat Herod yen na, ki u ŋaan ki bi saan nanɔ Herod boor, kimaan ŋɔɔ Herod mun din be Jerusalem li yoo. 8Herod poŋ din tuu gbia Yiisa po, ki loon wun lau ki li yukira. Waa din tan la Yiisa yoo nba, ki u ji mɔk parpeenn bonchiann, ki loon Yiisa n tun bakitnauŋ toonn ki wun la. 9Li paak, ki u boi Yiisa buboit bonchiann; ŋaan ki u ki jiinɔ siari. 10Mannteeb yudamm nan sennu wannteeb mun din see leŋ ki piak nan ninmɔnii ki biir Yiisa. 11Ki Herod nan u kunkɔnkɔnna ji sian Yiisa ki daanɔ nyatuk, ki tan gbabinɔ chinchenŋann ki jiinɔ Pailat boor. 12Li daar maŋe ki Pailat nan Herod soor leeb yɔɔs, ŋaan bi din tuu tee dataie.

Pailat nba chab a bin kpi Yiisa biaŋinba

(Matiu 27.15-26; Mak 15.6-15; Jɔɔnn 18.39–19.16)

13Ki Pailat yiin mannteeb yudamm nan Juu teeb yudamm nan nileeb 14ki tan yetib a “I baar nan nirɔ na ki yaa u kpann niibe. Gotir, n bu u buut i numm nie, ki ki la u biit nba ki i yaa u tun maŋi. 15Herod mun bia ki la u biiti. Li paake ki u jiintɔ ki teent na. I lawa-a? Jɔɔ na ki tun bisiat ki li jaŋ nan kuumi. 16Ŋann amii n saa boou kpaasire, ki ŋaau ki wu saa.”

(( 17Binn kur, yukitgar tiaru jaamm yoo, Pailat din tuu fabir ki nyinn dansarkɔɔrɔe, ki ŋaan ki wun saan yann.)) 18Ki nibur na tian sanpaapo ki yeen a “Kpin jɔɔ na. Nyint Barabas ki ŋaau.” 19(Barabas mɔyêtuk nba ki u din mɔk doo na ni nan u nikpinu na paake, ki bi din kɔɔnɔ dansarik.) 20Ŋaan ki Pailat bia lek loon wun nyinn Yiisa ki ŋaau, li paak ki u bia ŋamm pak nan nibur na; 21ki niib na mun bia tian sanpaapo ki jiint Pailat a “Kpaamɔ dapunpunn paak! Kpaamɔ dapunpunn paak!”

22Ki Pailat boib taar muntaa ni a, “Bee paake? U biit mantik tee lannpoe? N ki la linba ki u tun ki li jaŋ nan kuumi. Ŋann amii, n saa boou kpaasire, ki ŋaau ki wuu saa.”

23Ŋaan ki niib na bia lek tian tintianii a wun kpaa Yiisa ki tabinɔ dapunpunn paak; ki bi tintianii maŋ tan nyann Pailat. 24Ki Pailat ji chab a baa loon biaŋinba na, lin tun nna, 25ki nyinn jɔɔ nba ki bi loon wun ŋaau na, wunba ki bi din kɔɔnɔ dansarik, kimaan u mɔyêtuk nan u nikpinu paak na, ŋaan chabib Yiisa nan baa loon lin teen biaŋinba maŋ.

Baa kpaa Yiisa ki tabinɔ dapunpunn paak biaŋinba

(Matiu 27.32-44; Mak 15.21-32; Jɔɔnn 19.17-27)

26Li yoo na ki kunkɔnkɔnna jii Yiisa ki saa nanɔ, ki saa took jasɔɔ ki u sann tee Simonn, wunba din tee Sairene jɔɔ, ki u nyii digbankpiŋ nna ni ki baat Jerusalem; ki bi soorɔ ki jii Yiisa dapunpunn na ki bukinɔ, ki u waa Yiisa poor.

27Ki nibur waa Yiisa ki bi saa. Bi ni maŋ poosiab din waa ki bui fabin u paak. 28Ki Yiisa tan jiant bi paak ki yetib a “Jerusalem poob, i daa bui n paaki, ŋaan kii bui i mɔŋ nan i waas paak. 29Gbiintir, yoo baat ki niib tan sii yeen a ‘Pookanmata nba ki mar waas ki mɔɔmm biiri, ŋamme mɔk parpeenn.’ 30Li yoo maŋe ki niib tan sii yeen jɔɔt nan kunkona a ‘Baan ti paak ki piint.’ 31Muu-i di tana, ki dagbira jiki-i?”

32Ŋanne ki bi ji din jii doyeerteeb banlee ki pukin Yiisa paak a bin kpib. 33Baa din baar siaminba ki bi yi Yukpabuk na, leŋe ki bi kpaa Yiisa ki tabinɔ dapunpunn paak, ki bia kpaa doyeerteeb banlee na dapunpuna paak, ki yenɔ be Yiisa diitu po, ki lɔɔ na mun be u gaŋ po. 34Ki Yiisa yet a, “N Baa Yennu, nyikin chab niib na, kimaan bi ki bann baa tuun linba na paaki.”

Bi din tɔ naatɔɔte ki chent u tiat. 35Ki niib na see ki gorii; ŋaan ki Juu teeb yudamm na daanɔ nyatuk ki yeen a “U tuu tint leeb; li-i tee ki u set tee Yennu Niganntɔɔ Masia naie, wun tinn u mɔŋ.”

36Ki kunkɔnkɔnna na bia daanɔ nyatuk, ki tan baar nan damiituk ki teenɔ, 37ŋaan yaa, “Li-i tee ki a set tee Juu teeb kpanbarie, fan tinn a mɔŋ.”

38Bi bia din sɔb sɔbinii ki tabin dapunpunn na yur paak, ki li yet a “Juu teeb kpanbare na.” 39Ki doyeerteeb nba taab na yenɔ sukii Yiisa ki yaa, “A ki tee Masia kaa-a? Tint a mɔŋ ŋaan mun tinnit.”

40Ki lɔɔ na tiau ki yet a “A ki tiin Yennu-u? kimaan fin nan ŋɔɔ be tubdatyennkɔɔ nie na. 41Timm ŋarin ŋan nan li tubdatu, kimaan bi jiintit pankpera nba ki ti tuu tuun nae; ŋaan jɔɔ na ŋarin ki tun bisiati,” 42ŋaan bet Yiisa a “Yiisa, yoo nba ki a dii a naan, a tan tiar n po.”

43Ki Yiisa betɔ a “Barmɔniie ki n beera na, dinna, min nan fin sii be Paradais+ ni.”

Yiisa kuun labaar

(Matiu 27.45-56; Mak 15.33-41; Jɔɔnn 19.28-30)

44Li din tee yonsuuk nie, ki yonnu ji dɔkin, ki digbann na kur ji bɔnn mɔkmɔk nan yenlekir, kut muntaa yoo. 45Ki chinchenn nba din tuu jɔɔn ki puun Yenjiantu diiuk sinsuuk ni na ji soor bɔkit. 46Ki Yiisa tan yikin sanpaapo ki yet a “N Baa Yennu, n jikit n seek ki kubint a nuu ni.” U yet nnae ŋaan ji kpo.

47Ki kunkɔnkɔnna yudaanɔ nba la linba teen na, ki u pak Yennu ki yet a “Barmɔniie, jɔɔ na set tee popeendaanɔe.”

48Ki nibur nba lakin leŋ a bin la linba tee na, din la linba tun na, ki ji ŋmat kun nan parbiir ki pakin yura. 49Ki u yɔɔsnba kur nan poob nba nyii Galilii nanɔ din be leŋ ki see banfɔkira ŋaan gorii linba tuun.

Yiisa gbanant piinu labaar

(Matiu 27.57-61; Mak 15.42-47; Jɔɔnn 19.38-42)

50-51Jasɔɔ din be ki u sann tee Joosef, ki u nyii Juu teeb doo nba ki bi yir Arimatea na, ki din tee niŋanɔ nba ki bi chɔrimɔ, ki u guu Yennu naan baaru. U din tee Juu teeb yudaan-yenɔe, ŋaan u din ki sak nan Juu teeb yudaanleeb lora, nan bi toona nba ki bi tuun teen Yiisa na. 52Ki jɔɔ maŋ saan Pailat boor ki saa miarɔ a wun turɔ Yiisa gbanant; ki u chabɔ. 53Ŋanne ki u saan kpaat gbanant na dapunpunn na paak, ki jiiu pɔbin katiŋ ni, ki piiu kapaauŋ ni, linba ki bi poŋ din jiar tanpiiuk lokir ni na, ki bi din daa ki pii sɔɔ kaauk maŋ ni. 54Li din tee daar nba ki bi tee siir ki jiin foon daar na poe, ki foon daar ji yaa lin piin.+

55Ki poob nba nyii Galilii ki waa Yiisa na din wei Joosef, ki saa la Yiisa kaauk nan baa piiu biaŋinba. 56Ŋanne ki bi ji din ŋmat kun ŋaak ni, ki saa teen siir ki ŋamm kpanunubit nan tulaarii.

Ki foon daar+ ki bi din foi nan Yennu sennu nba want biaŋinba na.

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index