Search form

Matiu 14

Jɔɔnn nba din wuur niib Yennu nyunwuru na kpinu labaar

(Mak 6.14-29; Luk 9.7-9)

1Li yoo maŋ ki Galilii batsaakɔɔ Herod gbat Yiisa bakitnauŋ toonjaana na po, 2ki yet u jiamm a “Jɔɔnn nba daan wuur niib Yennu nyunwuru na fiir kuun nie na, li paak te ki u mɔk paŋ ki tuun bakitnauŋ toonjaana na.” 3-4Ŋaan sɔɔ Herod maŋ poŋ kpii Jɔɔnn na.

Linba paak ki u daan kpiiu na tee nnae: Herod din fat u mɔŋ mɔŋ waarɔ Filip ŋaapoo Herodias-e ki kɔɔnɔ. Ki Jɔɔnn din tuu beerɔ a “Yennu sennu ki chaba nan fan fat a waarɔ ŋaapoo ki kɔɔni.” Li paak, ki Herod soor Jɔɔnn ki kɔɔnɔ dansarik, ki baanɔ bant, 5ki loon wun kpiu, ŋaan tiin niib jaŋmaanii, kimaan sɔɔ kur mantik din teen Jɔɔnn yada nan u tee Yennu sɔkiniie.

6Ki Bat Herod maaru jaamm daar tan baar; ki Herodias maŋ bipoo baar ki waa siak bi tɔɔnn, ki li maŋ Bat Herod bonchiann. 7Li paak, ki u por mɔpor a u saa tur bonpobik na linba kur ki u saa yet a u loon. 8Ŋanne ki u naa Herodias wannɔ waa saa boi linba po, ki bonpobik maŋ yet Bat Herod a wun pot Jɔɔnn, wunba wuur niib Yennu nyunwuru na yur, ki kpeen tatilaauk ni ki turɔ.

9Linba na din biir bat na par hei; ŋaan waa dɔŋ por mɔpor saamm na tɔɔnn na paak, u ji ki fit yêti; ki chab a bin tun nna, 10ki tun siab a bin saan dansarik ni ki saa pot Jɔɔnn yur. 11Ki bi saan ki saa pot u yur ki kpeen tatilaauk ni, ki tan tur bonpobik maŋ; ki u mun gaar saan tur u naa. 12Ŋanne ki Jɔɔnn poorpoweiteeb baar ki tan jii u gbanant ki pii; ŋaan ji saan ki saa bet Yiisa.

Biaŋinba ki Yiisa dinn jab tusaa ŋanŋmu

(Mak 6.30-44; Luk 9.10-17; Jɔɔnn 6.1-14)

13Yiisa nba gbat Jɔɔnn kpinu po yoo nba, ki u fiir leŋ ki kɔɔ burgbetir, a wun poot kɔɔ muuk. Nibur na nba la nna maŋ, ki bi somm taatiŋ ki kokin mɔkir na ki saa chetɔ mɔk-pootir maŋ. 14Yiisa nba nyii burgbetir ni ki la nibur maŋ na, ki ninbaauk soorɔ bonchiann, ki u te binba yiar ki be leŋ na kura la laafia.

15Yonnu nba tan maakit yoo nba, ki u poorpoweiteeb baar u boor ni, ki yetɔ a “Nna na tee muuk nie, ki yonnu mun yaa lin baae; li paak, ŋaant ki niib na n saan digbanbis nba kpia na ki la jeet ki daa.”

16Ŋanne ki u betib a “Bi daa saa. I mɔŋ n turib jeet ki bin di.”

17Ki bi betɔ a “Boroboro kuna ŋanŋmu nan janbis ŋanlee kuukɔɔe be ti boor ni.”

18Ŋanne ki u betib a “Jiin turin man,” 19ŋaan bet nibur na a bin kar mɔɔt paak. Ki u jii boroboro kuna ŋanŋmu nan janbis ŋanlee na, ki gokit got sanpaapo, ki tur Yennu niipoouk jeet na paak, ki ji ŋmit ŋmit boroboro na ki tur u poorpoweiteeb, ki bi tor nibur na. 20Ki bi kur dii gboo ki tenn. Ki u poorpoweiteeb tikir jeet nba tenn na, ki li gbee kpanchibit piik nan ŋanlee. 21Jab nba din dii jeet maŋ teen nan tusaa ŋanŋmu nawa, ŋaan ki poob nan waas kann ki pukin leŋi.

Yiisa nba din somm nyun paak biaŋinba

(Mak 6.45-52; Jɔɔnn 6.15-21)

22Li poorpo ki Yiisa te ki u poorpoweiteeb kɔɔ burgbetir ni ki tɔk nyunpaanu saa u tɔɔnn po pootir, ŋaan ki u biar a wun chab nibur na. 23Waa chab nibur na ki gbenn yoo nba, ki u doo kunkonn paak a wun miar Yennu. Ki nyiɔk tan baar ki u bia daa be leŋ u kɔɔ. 24Li yoo ki u poorpoweiteeb ŋarin ji be burgbetir na nie nyun ni, ki fɔk nan gbingbanawa, ki nyunpana dia ki labimm, kimaan bi din tookit wouŋo.

25Li poorpoe ki Yiisa tan nyii kunkonn na paak kojomɔɔk ki sik somm nyun paak, ki saa bi boor. 26U poorpoweiteeb nba tan lau ki u somm nyun paak ki baat na, ki jaŋmaanii soorib bonchiann, ki bi yaa “Gotir man, kpeemmɔe,” ŋaan yikin jaŋmaanwuyikinii.

27Li taakpaak ni ki u betib a “Cheen i para man, li tee mine; i daa tiin jaŋmaanii.”

28Ki Piita yetɔ a “N Yomdaanɔ, li-i setiki tee finie, fan te ki n somm nyun na paak ki cheta.”

29Ki u jiin Piita a “Baat na.” Ki Piita nyii burgbetir na ni ki sik nyun na paak, ki piin somm ki che Yiisa. 30Waa la ki wouŋ pir nyunpana ki baat yoo nba, ki jaŋmaanii soorɔ, ki u piint kpii li yoo, ŋaan yikin a “N Yomdaanɔ, tintin!”

31Ki Yiisa tant nuu yiama ki soorɔ, ŋaan boiɔ a “Fin yadkanpɔɔnn na, bee ki a birisimi?”

32Baa ŋmat saan kɔɔ burgbetir na ni yoo nba, ki wouŋ na nyik danu. 33Ki binba be burgbetir na ni baar ki tan gbaan jiantir Yiisa ŋaan yeen a “Barmɔniie, a set tee Yennu Bijae.”

Yiisa nba te ki baatib la laafia biaŋinba

(Mak 6.53-56)

34Baa saa baar mɔkgbeŋir na pootir yoo nba, ki bi nyii doo Genesaret. 35Doo maŋ teeb nba bann Yiisa na paak, ki bi mɔɔnt tur leŋ niib kura, ki bi tikir bi baatib kur ki baar namm u boor ni, 36ki tan barimɔ a wun sak ki baatib maŋ n sii u liatir mɔgbann. Ki binba siir na kura la laafia.

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index