Search form

Matiu 23

Ki jiin sennu wannteeb nan Farisiinba binbeŋ po

(Mak 12.38-39; Luk 11.43, 46; 20.45-46)

1Ŋanne ki Yiisa piin ki piak teen nibur na nan u poorpoweiteeb a, 2“Sennu wannteeb nan Farisiinba nae ki bi turib yaak nan bii sɔkint Moses sennu na. 3Li paak, li ŋan ki yii saak kii waa baa wanti linba na kura, ŋaan kii mi man ki yin gaar bi binbeŋ, kimaan bi ki tuun baa want linba maŋi. 4Bi jint niib jik-kpiata nba paar nan jiinu, ŋaan kan sak jii bi niibir gbaa ki babir sɔɔ ki wun jii. 5Linba kur ki bi tuun na, bi tuun a niib n la ki pakibe. Gotir baa jii Yennu sennu na waan nba sɔb gbanbis paak, ki lor lor bi yugbia nan bi nii paak, ki li yarin biaŋinba; bia gotir bi liatbaant mɔgbana nba fɔk ki bia yarin biaŋinba. 6Bi-i saan jaamm ni, bi tuu loon bin kar yudamm kinkaanii paake; bi-i kɔɔ Yenjiantu diit ni, bi bia loon nijaana kaanii boae. 7Bi bia tuu loon ki niib-ii foontib burchinfoontii dai ni, kii yib a ‘Wannteeb.’ 8Ŋaan yimm ŋarin, i daa te ki bi yi-i ‘Wannteebi,’ kimaan i kura tee naa waase nan leeb, ki mɔk Wanntɔɔ yenɔkɔɔ. 9I daa yi sɔɔ ‘Baa’ tingbouŋ na ni, kimaan i mɔk Baa yenɔkɔɔe; ŋɔɔe tee Yennu nba be sanpaapo na. 10I bia daa te ki niib yi-i ‘Yomdammi,’ kimaan i mɔk Yomdaanɔ yenɔkɔɔe; ŋɔɔe tee min Yiisa Masia. 11Wunba tee nijaann i ni, wun teen u mɔŋ i kura toontunnɔ. 12Wunba dont u mɔŋ, Yennu tan saa sikinɔwa; ŋaan wunba sikint u mɔŋ, Yennu-e tan saa donnɔ.”

Kpinkpannii damm labaar

(Mak 12.40; Luk 11.39-42, 44, 52; 20.47)

13Yiisa bia yet a “Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi, kimaan yimme loo Yennu naan tammɔb a niib daa kɔɔ. I mɔŋ mɔŋ ki kɔɔ, ŋaan dɔk binba loon bin kɔɔ tammɔb maŋ na. (( 14Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi, kimaan i gaan pakɔi ŋei, ki mei Yennu ki yukii ki kpann a i tee yentinnae, i tubdatu tan sii bi bonchiann.))

15“Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi, kimaan i pootir mɔka ki gaar digbana ki loon wunba saa kpint u binbeŋ kii waa i poorpoe, ki li-i tee ki i tan la sɔɔ ki u waaini, i tuu te ki u biit nba jikitɔ saa Sintaanii muu ni na n ŋamm pukin taar munlee-e ki gar i yara.

16“Yimm jɔɔnii nba daar i leeb na, li sii bi turi. I want niib na a ‘Sɔɔ-i por Yenjiantu ŋasaakak na, li ki kpaa talasi, ŋaan li-i tee ki sɔɔ por likirii nba be ŋasaakak maŋ ni na, a see ki u gbeen u mɔpor na.’ 17Yimm jɔɔnii nba daar i leeb na, bona ŋanlee na ni, lannpoe tee barkpanni, likirii na amii Yenjiantu ŋasaakak nba te ki likirii na tee Yennu yar na? 18Ki i bia yet a ‘Li-i tee ki sɔɔ por maruŋ binbintiri, li ki kpaa talasi, ŋaan li-i tee ki sɔɔ por maruŋ bonkobuk nba paa binbintir na paak na, see ki u gbeen u mɔpor maŋ.’ 19I set tee jɔɔniie nan barmɔnii. Bona ŋanlee na ni, lannpoe tee barkpanni, maruŋ bonkobuk na koo binbintir nba te ki li tee Yennu yar na? 20Li paak, li-i tee ki sɔɔ por maruŋ binbintiri, li want nan u por binbintir na nan linba kur paa li paak nae. 21Li-i tee ki sɔɔ bia por Yenjiantu ŋasaakak na, li want nan u por ŋaak maŋ nan Yennu nba be leŋ nae. 22Li-i bia tee ki sɔɔ por Yendɔuŋ, u por Yennu naangbouŋ nan ŋɔɔ nba kar li paak maŋe.

23“Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi. I jikit baarii nan bukuŋ nan narii nan li bonlia piik nɔɔk ni yennkɔɔ ki teen Yennu, ŋaan nyik linba tee barkpana u sennu ni; ŋanne tee barbunu nba took, nan ninbatinu, nan yada teenu. Linba na nbae bo ŋan nan yii tuun, ki daa nyikit li yenn nba tumu. 24Yimm jɔɔnii nba daar i leeb na, i tuu lot kpajuuke nyun ni ki lu, ŋaan nak laagumii nan nyun.

25“Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi, kimaan i sokii nyunnyuŋmanii nan senii poorpoe, ŋaan ki nɔɔk ni gbee nan fatuk nan jawuuk. 26Yimm Farisiinba nba tee jɔɔnii na, sokit man nyunnyuŋmanii nan senii nɔi ni sinsinn, ki li poorpo saa nyiwa.

27“Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi. I tee nan kaat nba ki bi maa ki pent nae, ki li poorpo fan, ŋaan ki li nɔɔk ni gbee nan kpaba nan pɔiu. 28Nnae ki niib gorii i nanyer po ki i ŋan, ŋaan ki i para gbee nan kpinkpannii nan toonbiit.

Yiisa nba piak bi tubdatu po biaŋinba

(Luk 11.47-51)

29“Yimm sennu wannteeb nan Farisiinba nba tee kpinkpannii damm na, li sii bi turi. I maa Yennu sɔkiniinba kaat, ki jabib, ki sent, ki li tee linba saa tiar niib yentinna kuun po, 30ŋaan yeen a ‘Ti-i diŋi bonni be ti yeejamm yoo, ti din bo kan tun baa din tun linba ki kpii Yennu sɔkiniinba na.’ 31Linba na want nan i set sak nan i tee binba din kpii Yennu sɔkiniinba na yaaboonae. 32Li paak, i yeejamm nba din piin ki tuun toonbiit nba na, tontir man. 33Yimm wai! Yimm waalabirii waas na, nlee ki i tan saa nyi tubdatu nba tee muu nba kan mi kpeen na ni? 34Li paake ki n beeri na, n tan saa tun Yennu sɔkiniinba nan yandamm nan wannteeb i boor ni, ŋaan i tan saa kpi bi siabe, ki kpaa siab dapunpuna paak, ki boo siab Yenjiantu diit ni, ki bia wei tɔkii bi taa ki nyi doyenu ni ki tɔɔtir doleu ni. 35Li paak, baa din kpii yentinna nba na kura tubdatu be i paak, laa nyii nipeemɔ Abel ki saa tuu Berekia bija Sekaria, wunba ki bi din kpiiu Yenjiantu ŋasaakak nan maruŋ binbintir sinsuuk ni na. 36Barmɔniie ki n beeri na, mɔtana nigbouŋ na tan saa la tubdatu, toonbiit maŋ kur paake.

Yiisa nba loon Jerusalem teeb biaŋinba

(Luk 13.34-35)

37“Nbaayoo-o, Jerusalem teeb, yimm nba kpi Yennu sɔkiniinba, ki bia jaat u toomiinba nba ki u tumm i boor na tana, bikinu taar munŋaae ki n gbaa maa n lakini yomm nan korik nba tuu lakin u waas u kpinkpant ni na, ki i ki saki. 38Gotir man, Yennu nyik i jiantu ŋaak nae, ki li dɔɔ yann. 39N beerie, laa nyii mɔtana ki saa, i kan mi lan ki saa tuu daar nba ki i tan saa yet a ‘Piisin be wunba baat Yennu sann ni na paak.’ ”

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index