Search form

Rom Teeb 10

1N naa waas, n mei Yennu nan n par kure a wun tinn n mɔŋ booru Juu teeb. 2N saa fit teen bi siara nan bi waa Yennu nan ninmɔniie; ŋaan bi ki mi u sɔnu nan barmɔnii. 3Bi ki mi sɔnu nba te ki Yennu yet a niib tee niŋamm u boor, ŋaan loon bi mɔŋ sɔnu, ki li paak, bi ki jii bi mɔŋ ki lor nan Yennu sɔnu na. 4Kimaan Moses sennu weiu ji kan te ki Yennu n yet a sɔɔ tee niŋanɔ u boori; ŋaan wunba kur teen Masia yada, Yennu saa yet a li daanɔe tee niŋanɔ u boor.

Tinnu nba tee sɔɔ kur yar biaŋinba

5Moses din sɔb a, “Wunba tee popeendaanɔ nan sennu nba wann biaŋinba na, u saa la manfoor li paaka.” 6Ki jiin yada nba saa te ki nirɔ be nan Yennu fanu na po, ŋɔɔ Yennu gbouŋ yet a “A daa dukii a par ni a ‘Ŋmee tan saa do Yendɔuŋ ni?’ ” (Li paak tee a “Ŋmee saa do Yendɔuŋ ni ki te Masia n siki?”) 7“A bia daa boi a ‘Ŋmee tan saa sik kpeentiŋi?’ ” (Li paak tee a “Ŋmee saa sik ki te Masia n fiir kuun ni?”) 8Yennu gbouŋ nba want biaŋinba na tee a, “Yennu barŋanii na nakinawa; li be a mɔb ni nan a par ni.” Barŋanii maŋ tee yada labaar nba ki ti mɔɔntir nae. 9Li-i tee ki a set pak a mɔb ni ki yet a Yiisa tee Yomdaanɔ, ki bia teen yada a par ni nan Yennu set fiinɔ kuun ni, Yennu saa tinnawa. 10Kimaan nirɔ nba teen Yiisa yada u par ni na paake, ki Yennu yet a u tee niŋanɔ u tɔɔnn, waa pak kat na paake ki u la tinnu. 11Li sɔb Yennu gbouŋ ni a, “Daanɔ nba teenɔ yada, u kan mi di fei.” 12Bɔkitu kaa Juu teeb nan binba ki tee Juu teeb sinsuuk ni. Yennu kuukɔɔe tee ti kura Yomdaanɔ, ki binba kur meiɔ, u sommitib nan burchint. 13Li sɔb Yennu gbouŋ ni a, “Wunba kur mei Yennu sommir po, u saa la tinnu.”

14Tɔn, niib-i kii teenɔ yada, bi saa teen nlee ki miarɔ sommir po? Ki bi-i kii gbat barŋanii maŋi, bi saa teen nlee ki teenɔ yada? Ki bi-i kii mɔɔnt barŋanii maŋi, nlee ki niib saa gbati? 15Ki Yennu-i kii tun toomiinba, nlee ki barŋanii maŋ saa mɔɔnti? Li sɔb Yennu gbouŋ ni a, “Binba lin mɔɔntir barŋanii na baaru ŋan bonchiann.” 16Ŋaan niib kur kaa sak barŋanii maŋi. Aisaya din sɔb Yennu gbouŋ ni a, “Yennu, ŋmee sak barŋanii na?” 17Li paak, nirɔ-i gbat barŋanii na, ŋanne saa te ki wun teen Masia yada; ki niib-i mɔɔntir Masia barŋanii na, li mun saa te ki wun gbat.

18N loon ki n boi ki laan niib ki gbat barŋanii maŋ amii? Mamɔmm, bi gbata. Li sɔb Yennu gbouŋ ni a

“Niib gbat bi kunkɔra nan bi mɔmaan tingbouŋ na lokir kur powa.”

19N yaa n ŋamm boie ki laan Israel teeb din ki bann li paak amii? Moses tiɔŋo din dɔŋ jiin sinsinn, a Yennu din yet Israel teeb a u saa te ki bii mɔk funfunn nan niib nba ki mɔk booru na, ki te ki bi wutoa n do booru nba tee jatit na paak. 20Ki Aisaya mɔk par, ki yet a Yennu yaa niib nba ki fiin u po na, bi tan lauwa; ki niib nba ki boi u po na, ki u fiit u mɔŋ ki wannib. 21Ŋaan ki u pak jiin Israel teeb po a u tian u nuu yoo kur a wun gaarib, ŋaan ki bi tee tubkangbata ki ki saak u mɔbi.

Yennu Gbouŋ Mɔɔr

© Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index