Search form

Ruka 2:34-35

34-35Simeeoonafa Yísuna afaaqóoqa qíra ufa qímamiseenoo quándaki miná ánoona Mariana qímaminoo qinau.

Ánutufa maa-faiqi anaaqína narí kambíqaaninna ainaina uqannífiqaanifeera uqéereeqeenoo quqéenoo.

Moómoo Isaraee máqannaasa miná qáfamasee níkooqaifaqa máaniki áqu fifáranoo kaifáa moómoosa miná qáfamasee fíndifíqa asumu márirana máreefaranoo.

Akaqáusa miná qáfamasee níkoo qaifaqa minára áqira ufa qímasaifanoo dóo minánnai nári naunduráindaraa mandá irirana kooroo íannoo.

36-37Mi-faasaanná ánaasee asooqá moó miná áuqu Anaa námmarifa Yakooboona ámaaku Aseerana átikiqari kambíqarana Fanueerána áraamuna márinau. Mifá mánaaqasaaqari faiqí marasée dínni taikásee dínni ani qaaraqánda marasée aukuana márinoo miná áfaaqi kuqufufanóo miqóoqari aukuana qaara faqa qaara faqa fasiqa arusée moo fásiqa qaara faqa qaara faqa moómoo aukuana adeedaana márinau. Mifá amaana máqakiqari sía ráudee finau, eendáki fáasaana minakí kai máridanoo Ánutuna amooqíra ufa qímamidanoo áarara máridanoo innaaru qímarinau.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index