Search form

Ruka 3:31

31Eeriakimafa Meereeana ámaaku márinau.

Meereeanafa Meennana ámaaku márinau. Meennafa moó Matatana ámaaku márinau.

Matatafa Natannana ámaaku márinau.

Natannafa Dafidina ámaaku márinau.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index