Search form

Mareekoo 5:23-24

23-24Qiní qíraamuna káqikaa qiraamuna aurímarifaqa amanée anée aniréenana aneenná ásauku minásaa quqásainanoo fíndifuani kúquandoora qufanoo Yísufa miná faqa fíndifi finau. Fímarufaqa moómoosa titiqímafufaqa fídanoo misá rusadeesámumandee fímarinau.

25-26Miqóo misáki ánaasee moo márinau. Qísaukuqara taikásee qíkuni óoqu qaara marasée aukuana kísaaqándaikimaru anaaseefa márinau, mifá moómoo tutáqausunnai fímarufanoo sía andeeqóofanoo firaa teeroo quqáranakí márinau. Mi-anaaseefá tutáqausunnai narí munnimma maqee maqee áqii taikásoofanoo sía miná aurírafa taikánau maqee maqee firaanáikinau.

Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index