Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:1

Kaw Jəju dɔra̰ tɨ

1Təwopɨl, me makɨtɨbɨ tɨ ləm kɨ dɔsa̰y , m-ndangɨ ta je kɨ ɔjɨ dɔ nḛ je kɨ Jəju ɨlə ngɨre ra je, ndo dɨje je.