Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:10

10Kəmde naa kɨ taa dɔra̰ tɨ, lo ko go Jəju lo kawe tɨ, nɨngə, dɨngəm je joo kɨ ɨləi kɨbɨ je kɨ nda bal bal tḛḛi hɔy kɨ rɔde tɨ, nɨngə əli-de əi nə: