Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:12

Ɓutɨ lə njé kaw kɨlə je

12Be ə njé kaw kɨlə je lə Jəju təli dɔ mbal kagɨ bɨni tɨ awi Jorijaləm tɨ gogɨ. MBal kagɨ bɨni kɨn e ɓasi kɨ ɓe-bo Jorijaləm.