Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:13

13Lokɨ rəi tḛḛi Jorijaləm tɨ nɨngə, ali awi me kəy tɨ kare kɨ e dɔ made tɨ taa, lo kɨ rai tə lo kɨsɨde kəte kəte. Adɨ e Pɨyər nɨm, Ja̰ nɨm, Jakɨ əi kɨ Andɨre nɨm, Pɨlɨpɨ əi kɨ Tomasɨ nɨm, Batɨləmi əi kɨ Matɨye nɨm, Jakɨ kɨ ngon lə Alpe nɨm, Sɨmo̰ kɨ nje rɔ mbata ta kɨngə dɔ lə ɓe ləne nɨm taa Judɨ kɨ ngon lə Jakɨ nɨm tɔ.