Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:15

Matɨyasɨ un to Judasɨ

15Me ndɔ je tɨ kɨn, njé kadɨ-me je kawi-naa asi ɓu kɨ kutɨ joo. Nɨngə Pɨyər ḭ taa dan ngakone je tɨ əl ə nə: