Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:19

19Dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ Jorijaləm tɨ oi ta kɨn. Be ə ɓari lo ndɔr ka kɨn kɨ ta ɓe ləde ə nə: “Akəldama”, kɔr me ta kɨn nə: “Lo ndɔ məsɨ.”