Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:2

2Nḛ je kɨ ra bɨtɨ tḛḛ-n me ndɔ tɨ kɨ Luwə un-e-n awi sie dɔra̰ tɨ. Nɨngə kəte ɓəy ta kadɨ aw dɔra̰ tɨ, Jəju mbətɨ njé kaw kɨlə je ləne, adɨ-de ndu kun je ləne kɨ go rəbɨ lə NDɨl Luwə.