Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:20

20NDangi me makɨtɨbɨ Som tɨ əi nə:

“Kadɨ kəy lie e kɨ kɨyə̰ kɔ nɨm,

kadɨ dəw kare ka ɨsɨ me tɨ al nɨm ,”

Taa ndangi ɓəy əi nə:

“Kadɨ dəw kɨ rangɨ un toe.”