Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:22

22Ɨlə ngɨre dɔ batəm tɨ lə Ja̰, ratata ugɨ-n dɔ ndɔ tɨ kɨ Luwə un-n Jəju ta je tɨ awi sie dɔra̰ tɨ. Kadɨ dəw kare dande tɨ, e nje ma najɨ, naa tɨ səje təkɨ Jəju ḭ lo koy tɨ.»