Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:6

6NJé kaw kɨlə je lə Jəju kɨ kawi-naa rɔe dəji-e əi nə: «Ɓaɓe, e dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ngɔsɨne wa kɨn ə a taa ko̰ɓe adɨ Isɨrayəl a?»