Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 1:8

8Nə a ɨngəi tɔgɨ lokɨ NDɨl Luwə a re dɔsi tɨ. A təli njé ma najɨ ləm me ɓe-bo Jorijaləm tɨ nɨm, dɔnangɨ Jude tɨ ba pətɨ nɨm, Samari tɨ nɨm, ratata kɨ ta so̰y dɔnangɨ tɨ.