Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10

Kɔrnəy kɨ e dəw kɨ Rɔm tɨ oo nḛ me ndɨl

1Dɨngəm madɨ ɨsɨ me ɓe tɨ kɨ Səjare no̰o̰, tɔe nə Kɔrnəy. E kɨ boy dɔ ɓutɨ asɨgar je tɨ kɨ ɓu kare, kɨ ɓari-e «ɓutɨ kɨ Itali tɨ». 2E dəw kɨ nje ra nḛ kɨ go ndu Luwə tɨ, taa, naa tɨ kɨ dɨje pətɨ kɨ me kəy tɨ lie, əi njé kɔsɨ dɔde nangɨ no̰ Luwə tɨ tɔ. Ra majɨ kɨ njé ndoo je ngay, taa əl ta kɨ Luwə taa taa tɔ. 3NDɔ kare, kɨ kadɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ, oo malayka lə Luwə me nḛ koo me ndɨl tɨ ur me kəy tɨ lie, nɨngə ɓar-e ə nə: «Kɔrnəy.» 4Kɔrnəy ur kəmne dɔe tɨ kɨ ɓəl, nɨngə əl-e ə nə: «E ri ə Ɓaɓe?» NGa ə malayka əl-e ə nə: «Kəl ta kɨ Luwə ləi kɨ majɨ kɨ ɨsɨ ra kɨ njé ndoo je kɨn tḛḛ rɔ Luwə tɨ, ə Luwə ga dɔi tɨ. 5Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, ɨlə dɨngəm je me ɓe tɨ kɨ Jope adɨ ɓari Sɨmo̰ kɨ ɓari-e nə Pɨyər ade re. 6Ɨsɨ me kəy tɨ lə Sɨmo̰ kɨ nje kɔr gɨdɨ ngɨrə kɨ kəy lie e kadɨ batɨ. 7Lokɨ malayka kɨ əl-e ta kɨn ɔtɨ nɨngə, Kɔrnəy ɓa ngan njé kɨlə je ləne joo kɨ nje rɔ ləne kare kɨ nje ɓəl Luwə mbo̰ njé kɨ əi naa tɨ sie kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ adɨ-de rəi. 8Rəi adɨ ɔr-de go nḛ je pətɨ kɨ ra nḛ adɨ-de oi nɨngə, ɨlə-de adɨ awi Jope tɨ.»

Pɨyər oo nḛ me ndɨl tɨ me ɓe tɨ kɨ Jope

9Lo ti go tɨ, lokɨ əi dɔ rəbə ɨsɨ awi, ɨndəi dɔ ɓe-bo ɓasi nɨngə, Pɨyər al dɔ kəy tɨ kɨ taa, kɨ kadɨ kɨ dan ɓe tɨ mba kəl ta kɨ Ɓaɓe. 10Ɓo ra-e adɨ ge kuso nḛ. Nɨngə lokɨ ɨsɨ rai nḛ kuso mba kadɨ uso ɓa, oo nḛ me ndɨl tɨ. 11OO ta dɔra̰ a tagɨra, nɨngə oo nḛ madɨ kɨ to tə ta kɨbɨ kɨ tatɨ kɨ dəw uwə sɨle je kɨ sɔ be ə ḭ kɨ taa ɨsɨ re kɨ nangɨ. 12Me nḛ tɨ kɨn no̰, da je kɨ dangɨ dangɨ əi tɨtɨ: da je kɨ njade e sɔ je, kɨ njé kagɨ nangɨ je, kɨ yəl je. 13Nɨngə, ndu ta madɨ tḛḛ əl-e ə nə: «Pɨyər, ḭ taa ɨtɔl uso.» 14Nə Pɨyər ə nə: «Jagɨ Ɓaɓe, mi m-uso nḛ kɨ nḛ kɨ majal ɔde, ə se nḛ kɨ to njḛ nja kare al+15NDu ta təl re əl Pɨyər kəl kɨ ko̰ joo ɓəy ə nə: «Nḛ kɨ Luwə təl-e kɨ kay njay tɨ, kadɨ ḭ o-e tə e nḛ kɨ to njḛ al.» 16Nḛ kɨn ra nḛ be nja mɨtə, nɨngə ta naa tɨ no̰o̰ təli ndɔri-e kɨ dɔra̰ tɨ gogɨ. 17Pɨyər gər me nḛ kɨ oo me ndɨl tɨ kɨn al, adɨ ɨsɨ dəjɨ rɔne ta dɔ tɨ, nɨngə yə dɨngəm je kɨ Kɔrnəy ɨlə-de kɨ a sangi kəy lə Sɨmo̰ rəi ai ta kəy tɨ. 18Ɓa dəji ta kɨ ndude kɨ boy ə nə: «E me kəy kɨn ə Sɨmo̰ kɨ ɓari-e nə Pɨyər ɨsɨ tɨ tɨ a?» 19Pɨyər ɨsɨ mər ta dɔ nḛ tɨ kɨ oo me ndɨl tɨ kɨn ba ɓəy nɨngə, NDɨl Luwə əl-e ə nə: «O dɨngəm je mɨtə a sangi ni. 20Ḭ taa, ur nangɨ, ə aw səde kɨ kanjɨ kadɨ mei tɔsɨ, tadɔ e mi ə m-ɨlə-de.» 21Pɨyər re rɔ dɨngəm je tɨ ka kɨn əl-de ə nə: «E mi ə mi dəw kɨ ɨsɨ ɨsangi-e, ə se e ri ə ɨsɨ ɨsangi mi wa?» 22Əli-e əi nə: «E Kɔrnəy kɨ e kɨ boy dɔ ɓutɨ asɨgar je tɨ kɨ ɓu, kɨ e dəw kɨ dana, taa e nje ɓəl Luwə tɔ kɨn ə ɨlə-je. E dəw kɨ Jɨpɨ je pətɨ əli ta lie majɨ. Malayka lə Luwə re tḛḛ kɨ dɔ ta rɔe tɨ əl-e kadɨ ɨlə goi tɨ kadɨ ɨre me kəy tɨ lie kadɨ oo dɔ ta kɨ tai tɨ.» 23Pɨyər aw səde rade mba, adɨ-de lo toi. Lokɨ lo ti go tɨ nɨngə, ḭ taa aw səde. NGako̰je je madɨ kɨ me ɓe tɨ kɨ Jope dani-e. 24Lo ti kɨ rangɨ nɨngə tḛḛi Səjare tɨ. Kɔrnəy ɓa nojɨne je kɨ madɨne je ɨsɨ ngɨnə-n-de kəte. 25Lokɨ Pɨyər ur me kəy tɨ nɨngə, Kɔrnəy ḭ taa tɨlə kəme, ɓa osɨ nanga njae tɨ, ulə dɔne nangɨ. 26Nə Pɨyər əl-e ə nə: «Ḭ taa, tadɔ mi ka mi dəw tɔ.» Nɨngə ɔsɨ sɔl-e un-e-n kɨ taa. 27Wali-naa taa urii kɨ kəy nɨngə, Pɨyər oo kosɨ dɨje ngay kawi-naa ɨsi. 28Lo kɨn tɨ Pɨyər əl-de ə nə: «Səi je, ɨgəri majɨ təkɨ ndu kun ləje ɔgɨ kadɨ dəw kɨ e Jɨpɨ ɨndə rɔne naa tɨ kɨ dəw kɨ e Jɨpɨ al, ə se kadɨ ur me kəy tɨ lie. Nə Luwə əl-m kadɨ m-o dəw madɨ tə nḛ kɨ majal, ə se nḛ kɨ to njḛ al. 29E mbata kɨn ə, m-mbatɨ-n ɓa ləsi al, m-re kɨ kanjɨ kəl ta madɨ kɨ rangɨ. Nɨngə təkɨ ɨɓari mi, m-dəjɨ səsi kadɨ m-o se e ri ə uləi gom tɨ wa?» 30Kɔrnəy ə nə: «Asɨ ndɔ sɔ ɓone, kɨ dɔ kadɨ kɨ təkɨ made wa kɨn be, adɨ e kadɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ, ə m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə me kəy tɨ ləm, nɨngə dɨngəm madɨ kɨ ɨlə kɨbɨ kɨ nda bal bal tḛḛ a no̰m tɨ, əl-m ə nə: 31“Kɔrnəy, Luwə oo dɔ ta kɨ ɨsɨ əl sie, taa ga dɔ majɨ tɨ kɨ ɨsɨ ra kɨ njé ndoo je kɨn tɔ. 32Ə kadɨ ɨlə dəw madɨ Jope tɨ, ɨɓar Sɨmo̰ kɨ ɓari-e nə Pɨyər adɨ re. Ɨsɨ me kəy tɨ lə Sɨmo̰ kɨ nje ra kɨlə ngɨrə, kɨ ɨsɨ kadɨ ba tɨ ɓasi.” 33Ɓe ə, ta naa tɨ no̰o̰ par, m-ɨlə dəw rɔi tɨ, ə yə ɨra majɨ adɨ ɨre tɔ kɨn. Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, je pətɨ j-ɨsɨ no̰i tɨ ne kadɨ j-o dɔ ta je pətɨ kɨ Ɓaɓe ɨndə tai tɨ kadɨ əl-je.»

Pɨyər əl ta lə Luwə me kəy tɨ lə Kɔrnəy

34Lo kɨn tɨ, Pɨyər un ta tane tɨ əl ə nə: «Tə kɨ rɔjetɨ, m-gər kadɨ kɔr kəm dəw dana goto rɔ Luwə tɨ. 35Dəw kɨ ra ra, dan gɨn dɨje tɨ kɨ dangɨ dangɨ, kɨ e nje ɓəl ndɨle, kɨ nje ra nḛ kɨ dana ɓa, uwe kɨ rɔne tɨ. 36Ɨlə kɨ ta ləne kɨ rɔ ngan Isɨrayəl je tɨ, ɨlə-n-de mbḛ lapɨya kɨ ta kul Jəju Kɨrɨsɨ kɨ e Ɓaɓe lə dɨje pətɨ. 37Təkɨ ɨgəri, e nḛ kɨ ɨlə ngɨrəne Galile tɨ, go batəm tɨ kɨ Ja̰ ɨlə mbḛe ə ra nḛ dɔnangɨ Jude tɨ ba pətɨ. 38Ɨgəri kadɨ kɨ Luwə adɨ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ kɨ NDɨl Luwə kɨ tɔgɨ kɨn majɨ. Jəju aw kɨ lo lo, ra majɨ kɨ dɨje, taa ajɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə su tɔ. Tadɔ Luwə e sie naa tɨ. 39Je ə je njé ma najɨ dɔ nḛ je tɨ pətɨ kɨ ra dɔnangɨ tɨ lə Jɨpɨ je kɨ Jorijaləm tɨ. Ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ, tɔli-e. 40Nə Luwə ade ḭ lo koy tɨ ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koye. Ade ta rəbɨ adɨ tɔjɨ rɔne taga, 41kɨ rɔ dɨje tɨ pətɨ al, nə kɨ rɔ njé ma najɨ je tɨ kɨ Luwə kɔtɨ-de kəte. Adɨ e je kɨ j-uso sie je, j-a̰y sie je, go tḛḛe dan njé koy je tɨ+ . 42Jəju un ndune adɨ je kadɨ j-ɨlə mbḛ kɨ rɔ gɨn dɨje tɨ, ə kadɨ jɨ tɔjɨ təkɨ e nḛ ə yə Luwə ɨndə-ne tə nje gangɨ ta dɔ njé kɨsɨ kɨ dɔde taa tɨ kɨ njé koy je. 43NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ pətɨ mai najɨ dɔe tɨ əli əi nə: “Dəw kɨ ra kɨ ade mene ɓa, Luwə a ɨyə̰ go majal je lie kɔ me tɔe tɨ+ .”» 44Lokɨ Pɨyər ɨsɨ əl ta je kɨn ba ɓəy nɨngə, NDɨl kɨ kay njay rɨsɨ kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ ɨsɨ oi dɔ ta lie. 45Nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl njé kadɨ mede Luwə kɨ əi Jɨpɨ je kɨ dani Pɨyər, lokɨ oi kadɨ Luwə ɓukɨ NDɨlne dɔ gɨn dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al tɔ. 46Tadɔ oi ndude ɨsɨ əli ta kɨ ta ɓe je kɨ dangɨ dangɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ. 47Nɨngə Pɨyər əl ə nə: «Kɨ təkɨ ɨngəi NDɨl Luwə tə je be tɔ kɨn, nḛ kɨ ɔgɨ-de dɔ ra batəm goto.» 48Be ə Pɨyər un ndune adɨ rai-de batəm me tɔ Ɓaɓe tɨ, ɓa go tɨ, dəji Pɨyər kadɨ ɨsɨ səde ngan ndɔ je ɓəy taa kadɨ tə təl.