Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:1

Kɔrnəy kɨ e dəw kɨ Rɔm tɨ oo nḛ me ndɨl

1Dɨngəm madɨ ɨsɨ me ɓe tɨ kɨ Səjare no̰o̰, tɔe nə Kɔrnəy. E kɨ boy dɔ ɓutɨ asɨgar je tɨ kɨ ɓu kare, kɨ ɓari-e «ɓutɨ kɨ Itali tɨ».