Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:11

11OO ta dɔra̰ a tagɨra, nɨngə oo nḛ madɨ kɨ to tə ta kɨbɨ kɨ tatɨ kɨ dəw uwə sɨle je kɨ sɔ be ə ḭ kɨ taa ɨsɨ re kɨ nangɨ.