Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:17

17Pɨyər gər me nḛ kɨ oo me ndɨl tɨ kɨn al, adɨ ɨsɨ dəjɨ rɔne ta dɔ tɨ, nɨngə yə dɨngəm je kɨ Kɔrnəy ɨlə-de kɨ a sangi kəy lə Sɨmo̰ rəi ai ta kəy tɨ.