Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:2

2E dəw kɨ nje ra nḛ kɨ go ndu Luwə tɨ, taa, naa tɨ kɨ dɨje pətɨ kɨ me kəy tɨ lie, əi njé kɔsɨ dɔde nangɨ no̰ Luwə tɨ tɔ. Ra majɨ kɨ njé ndoo je ngay, taa əl ta kɨ Luwə taa taa tɔ.