Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:22

22Əli-e əi nə: «E Kɔrnəy kɨ e kɨ boy dɔ ɓutɨ asɨgar je tɨ kɨ ɓu, kɨ e dəw kɨ dana, taa e nje ɓəl Luwə tɔ kɨn ə ɨlə-je. E dəw kɨ Jɨpɨ je pətɨ əli ta lie majɨ. Malayka lə Luwə re tḛḛ kɨ dɔ ta rɔe tɨ əl-e kadɨ ɨlə goi tɨ kadɨ ɨre me kəy tɨ lie kadɨ oo dɔ ta kɨ tai tɨ.»