Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:28

28Lo kɨn tɨ Pɨyər əl-de ə nə: «Səi je, ɨgəri majɨ təkɨ ndu kun ləje ɔgɨ kadɨ dəw kɨ e Jɨpɨ ɨndə rɔne naa tɨ kɨ dəw kɨ e Jɨpɨ al, ə se kadɨ ur me kəy tɨ lie. Nə Luwə əl-m kadɨ m-o dəw madɨ tə nḛ kɨ majal, ə se nḛ kɨ to njḛ al.