Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:29

29E mbata kɨn ə, m-mbatɨ-n ɓa ləsi al, m-re kɨ kanjɨ kəl ta madɨ kɨ rangɨ. Nɨngə təkɨ ɨɓari mi, m-dəjɨ səsi kadɨ m-o se e ri ə uləi gom tɨ wa?»