Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:3

3NDɔ kare, kɨ kadɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ, oo malayka lə Luwə me nḛ koo me ndɨl tɨ ur me kəy tɨ lie, nɨngə ɓar-e ə nə: «Kɔrnəy.»