Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:30

30Kɔrnəy ə nə: «Asɨ ndɔ sɔ ɓone, kɨ dɔ kadɨ kɨ təkɨ made wa kɨn be, adɨ e kadɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ, ə m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə me kəy tɨ ləm, nɨngə dɨngəm madɨ kɨ ɨlə kɨbɨ kɨ nda bal bal tḛḛ a no̰m tɨ, əl-m ə nə: