Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:32

32Ə kadɨ ɨlə dəw madɨ Jope tɨ, ɨɓar Sɨmo̰ kɨ ɓari-e nə Pɨyər adɨ re. Ɨsɨ me kəy tɨ lə Sɨmo̰ kɨ nje ra kɨlə ngɨrə, kɨ ɨsɨ kadɨ ba tɨ ɓasi.”