Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:33

33Ɓe ə, ta naa tɨ no̰o̰ par, m-ɨlə dəw rɔi tɨ, ə yə ɨra majɨ adɨ ɨre tɔ kɨn. Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, je pətɨ j-ɨsɨ no̰i tɨ ne kadɨ j-o dɔ ta je pətɨ kɨ Ɓaɓe ɨndə tai tɨ kadɨ əl-je.»