Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:34

Pɨyər əl ta lə Luwə me kəy tɨ lə Kɔrnəy

34Lo kɨn tɨ, Pɨyər un ta tane tɨ əl ə nə: «Tə kɨ rɔjetɨ, m-gər kadɨ kɔr kəm dəw dana goto rɔ Luwə tɨ.