Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:38

38Ɨgəri kadɨ kɨ Luwə adɨ Jəju kɨ Najarətɨ tɨ kɨ NDɨl Luwə kɨ tɔgɨ kɨn majɨ. Jəju aw kɨ lo lo, ra majɨ kɨ dɨje, taa ajɨ dɨje pətɨ kɨ ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə su tɔ. Tadɔ Luwə e sie naa tɨ.