Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:4

4Kɔrnəy ur kəmne dɔe tɨ kɨ ɓəl, nɨngə əl-e ə nə: «E ri ə Ɓaɓe?» NGa ə malayka əl-e ə nə: «Kəl ta kɨ Luwə ləi kɨ majɨ kɨ ɨsɨ ra kɨ njé ndoo je kɨn tḛḛ rɔ Luwə tɨ, ə Luwə ga dɔi tɨ.