Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:42

42Jəju un ndune adɨ je kadɨ j-ɨlə mbḛ kɨ rɔ gɨn dɨje tɨ, ə kadɨ jɨ tɔjɨ təkɨ e nḛ ə yə Luwə ɨndə-ne tə nje gangɨ ta dɔ njé kɨsɨ kɨ dɔde taa tɨ kɨ njé koy je.