Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:43

43NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ pətɨ mai najɨ dɔe tɨ əli əi nə: “Dəw kɨ ra kɨ ade mene ɓa, Luwə a ɨyə̰ go majal je lie kɔ me tɔe tɨ .”»