Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:45

45Nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl njé kadɨ mede Luwə kɨ əi Jɨpɨ je kɨ dani Pɨyər, lokɨ oi kadɨ Luwə ɓukɨ NDɨlne dɔ gɨn dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al tɔ.