Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:7

7Lokɨ malayka kɨ əl-e ta kɨn ɔtɨ nɨngə, Kɔrnəy ɓa ngan njé kɨlə je ləne joo kɨ nje rɔ ləne kare kɨ nje ɓəl Luwə mbo̰ njé kɨ əi naa tɨ sie kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ adɨ-de rəi.