Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 10:9

Pɨyər oo nḛ me ndɨl tɨ me ɓe tɨ kɨ Jope

9Lo ti go tɨ, lokɨ əi dɔ rəbə ɨsɨ awi, ɨndəi dɔ ɓe-bo ɓasi nɨngə, Pɨyər al dɔ kəy tɨ kɨ taa, kɨ kadɨ kɨ dan ɓe tɨ mba kəl ta kɨ Ɓaɓe.