Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11

Jorijaləm tɨ, Pɨyər ɔjɨ nḛ je kɨ rai nḛ

1NJé kaw kɨlə je kɨ ngako̰ je kɨ ɨsi Jude tɨ oi kadɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ka oi ta lə Luwə tɔ. 2Lokɨ Pɨyər aw Jorijaləm tɨ, njé kadɨ mede Luwə, kɨ əi njé kɨjə mɔtɨde je gaki-e ngay, 3əi nə: «Aw rɔ dɨje tɨ kɨ ɨjəi mɔtɨde al, aw uso səde nḛ!» 4Lo kɨn tɨ, Pɨyər ɨlə rɔne ɔr-de go nḛ je kɨ rai nḛ kɨ goe goe adɨ-de oi.

5Pɨyər əl ə nə: «Mi me ɓe-bo tɨ kɨ Jope, nɨngə lokɨ m-ɨsɨ m-əl ta kɨ Luwə, m-o nḛ me ndɨl tɨ. E nḛ madɨ kɨ to tə ta kɨbɨ kɨ tatɨ kɨ dəw uwə sɨle je kɨ sɔ be ə ḭ dɔra̰ tɨ, rɨsɨ bɨtɨ re no̰m tɨ. 6M-ur kəm kɨ dɔ ta kɨbɨ tɨ ka kɨn m-ɨsɨ m-go̰, nɨngə m-o da je kɨ njade e sɔ, kɨ njé kagɨ nangɨ, kɨ da je kɨ wale kɨ yəl je kɨ njé nal kadɨ ra̰ tɨ. 7Nɨngə m-o ndu ta madɨ əl-m ə nə: “Pɨyər, ḭ taa, ɨtɔl ə uso.” 8Ə m-əl m-ə nə: “Jagɨ Ɓaɓe, nḛ kɨ to njḛ ɔdɨ tam nja kare al.” 9Ko̰ joo, ndu ta təl tḛḛ dɔra̰ tɨ ɓəy ə nə: “Nḛ kɨ Luwə təl-e kɨ kay njay tɨ ɓa, kadɨ m-o-e tə nḛ kɨ to njḛ al.” 10Nḛ kɨn ra nḛ be asɨ nja mɨtə, nɨngə təli tui-e dɔra̰ tɨ. 11Nɨngə ta naa tɨ no̰o̰, dɨngəm je mɨtə kɨ ɨləi-de me ɓe kɨ Səjare tɨ, kɨ rɔm tɨ rəi ay ta kəy tɨ kɨ m-ɨsɨ tɨ. 12NDɨl əl-m kadɨ m-aw səde ɓɨ m-mbatɨ al. E be ə dɨngəm je kɨ mehḛ kam dani mi, ə j-ur-n me kəy tɨ lə Kɔrnəy. 13Kɔrnəy ɔjɨ-je go rəbɨ kɨ n-oo-n malayka kɨ tḛḛ kɨ rɔne tɨ, me kəy tɨ ləne, əl ə nə: “Ɨlə dəw madɨ me ɓe tɨ kɨ Jope kadɨ əl Sɨmo̰ kɨ ɓari-e Pɨyər kadɨ re. 14A əli nḛ je kɨ a ra səi kadɨ ɨngə kajɨ naa tɨ kɨ njé kɨ me kəy tɨ ləi.” 15Lokɨ m-a m-əl ta ba ɓəy nɨngə, NDɨl kɨ kay njay rɨsɨ re dɔde tɨ təkɨ ndɔ kɨ re-n dɔje tɨ lo kɨlə ngɨre tɨ ka kɨn be. 16Ra adɨ mem ole dɔ ta tɨ lə Ɓaɓe kɨ ə nə: “Ja̰ ra batəm me man tɨ, nə səi je, a rai səsi batəm me NDɨl Luwə tɨ+ .” 17Ə se, təkɨ Luwə adɨ-n-de kadɨ-kare kɨ kare wa təkɨ adɨ-n-je, jəi kɨ j-adi meje Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ kɨn, kadɨ mi m-ndor Luwə wa?» 18Lokɨ oi dɔ ta kɨn nɨngə, angalde osɨ nangɨ adɨ ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ əi nə: «Gɨn dɨje kɨ dunɨya̰ tɨ ka Luwə adɨ-de kajɨ kɨ go rəbɨ kɨyə̰ go majal kɔ.»

Kɨndə gɨn njé kaw-naa je me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ

19Kɨndə kəm ndoo kɨ tḛḛ dɔ Etɨyən tɨ ra adɨ njé ndo je sanəi-naa+ , awi bɨtɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Pənəsi, kɨ Sɨpɨr, kɨ A̰tɨyosɨ. Lokɨ awi, əli ta lə Luwə Jɨpɨ je par ɓɨ dəw kɨ rangɨ al. 20MBo̰de tɨ no̰o̰, dɨje kɨ na je kɨ əi gɨn kojɨ tɨ kɨ Sɨpɨr, kɨ Sɨrən kɨ awi A̰tɨyosɨ tɨ, əli ta kɨ majɨ lə Ɓaje Jəju gɨn dɨje əi Jɨpɨ je al kɨ ɓari-de Gɨrəkɨ je tɔ. 21Tɔgɨ Ɓaɓe e səde naa tɨ adɨ dɨje ngay təli kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ adi-e mede. 22Poy nḛ je kɨ ra nḛ kɨn tḛḛ rɔ njé kaw-naa je tɨ kɨ ɨsi Jorijaləm, adɨ ɨləi Barnabasɨ adi-e aw A̰tɨyosɨ tɨ. 23Lokɨ aw tḛḛ rɔde tɨ, ə oo me-majɨ lə Luwə kɨ ra kɨlə nɨngə, rɔe nəl-e ngay adɨ ɔsɨ gɨnde pətɨ kɨ ta lə Luwə kadɨ ai dɔ njade me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe. 24Barnabasɨ e dəw kɨ dana, NDɨl kɨ kay njay rose, taa aw kɨ kadɨ-me tɔ, adɨ kosɨ dɨje ngay rəi kɨ rɔ Ɓaɓe tɨ. 25Barnabasɨ aw me ɓe tɨ kɨ Tarsɨ mba kadɨ sangɨ Sol. 26Lokɨ ɨnge nɨngə, aw sie A̰tɨyosɨ tɨ, rai ɓal kare tɨtɨ. Kawi-naa kɨ njé kaw-naa je, ndoi ta lə Luwə kosɨ dɨje ngay. E me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ tɨ ə yə dɨje ɨləi ngɨrə ɓa njé ndo je dɨje lə Kɨrɨsɨ tɨ. 27Dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰, njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ ḭḭ Jorijaləm awi bɨtɨ kɨ A̰tɨyosɨ. 28E kɨ kare dande tɨ, tɔe nə Agabusɨ+ , ḭ taa nɨngə əl ta kɨ ta kul NDɨl təkɨ ɓo kɨ bo ngay a o̰ dɔnangɨ tɨ kɨ tae ba. Nɨngə nḛ ka kɨn ra nḛ dɔ kagɨ lo tɨ lə nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ ɓari-e nə Kɨlodɨ tɔ. 29NJé ndo je uni ndude kadɨ n-ɨləi kɨ nḛ kɨ jide tɨ, na̰ na̰ kɨ go tɔge tɨ kadɨ n-dḭḭ ngako̰de je kɨ ɨsi Jude tɨ. 30Adi nḛ majɨ je ləde ka kɨn Barnabasɨ əi kɨ Sol adɨ awi adi kəm-kɔ je.