Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:1

Jorijaləm tɨ, Pɨyər ɔjɨ nḛ je kɨ rai nḛ

1NJé kaw kɨlə je kɨ ngako̰ je kɨ ɨsi Jude tɨ oi kadɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ka oi ta lə Luwə tɔ.