Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:14

14A əli nḛ je kɨ a ra səi kadɨ ɨngə kajɨ naa tɨ kɨ njé kɨ me kəy tɨ ləi.”