Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:15

15Lokɨ m-a m-əl ta ba ɓəy nɨngə, NDɨl kɨ kay njay rɨsɨ re dɔde tɨ təkɨ ndɔ kɨ re-n dɔje tɨ lo kɨlə ngɨre tɨ ka kɨn be.