Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:19

Kɨndə gɨn njé kaw-naa je me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ

19Kɨndə kəm ndoo kɨ tḛḛ dɔ Etɨyən tɨ ra adɨ njé ndo je sanəi-naa , awi bɨtɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Pənəsi, kɨ Sɨpɨr, kɨ A̰tɨyosɨ. Lokɨ awi, əli ta lə Luwə Jɨpɨ je par ɓɨ dəw kɨ rangɨ al.