Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:20

20MBo̰de tɨ no̰o̰, dɨje kɨ na je kɨ əi gɨn kojɨ tɨ kɨ Sɨpɨr, kɨ Sɨrən kɨ awi A̰tɨyosɨ tɨ, əli ta kɨ majɨ lə Ɓaje Jəju gɨn dɨje əi Jɨpɨ je al kɨ ɓari-de Gɨrəkɨ je tɔ.