Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:23

23Lokɨ aw tḛḛ rɔde tɨ, ə oo me-majɨ lə Luwə kɨ ra kɨlə nɨngə, rɔe nəl-e ngay adɨ ɔsɨ gɨnde pətɨ kɨ ta lə Luwə kadɨ ai dɔ njade me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Ɓaɓe.